logga

Styrelsen

All kontakt med styrelsen sker via kansliet
e-post kansliet@brickbandet.se  eller via tel 08-265031 på expeditionstid.

Alexander Saednia
ordförande

Stramaljvägen  34

Stefan Lindberg
v. ordförande
Dukvägen 27

Pia Andersson
sekreterare
Stramaljvägen 14

Gabrielle Berne 
ledamot
Galonvägen 3

Fredrik Möller
ledamot

Galonvägen 29

Suppleanter

Anna Pappas
Stramaljvägen 20                      
Anne-Charlotte Göransson 
Drottningholmsvägen346
Odd Greitz
Stramaljvägen 13
Jesper Lörstad
Dukvägen 30

Valberedning

Ann Gardeström (sammankallande) 
Anne Rehn
Annelie Magnusson
 

Föreningens revisor
Niclas Jonsson/ Öhrlings Pricewaterhouse Coopers

Intern revisor
Anitha Schäfer

Arne Liljemark (revisorsuppleant)

 

Föreningens juridiska ombud
Advokat Jan Bergman
Advokatbyrån JB AB


 

Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter samt suppleanter. Styrelsen samanträder en gång i månaden, 10 gånger per år. Alla allmängiltiga ärenden i styrelseprotokollet anslås dels på hemsidan, dels i expeditionens fönster.


Brev till styrelsen adresseras till expeditionen.  

Föreningsstämma
Ska hållas senast 30 juni, men hålls vanligen i slutet av maj, början på juni. Kallelse sker skriftligt utfärdas tidigast sex veckor före stämma och senast två veckor före
Motioner ska ske skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast 1 mars, eller den senare dag som styrelsen meddelar.

Styrelsen välkomnar också förslag och synpunkter (gärna skriftligen) från medlemmarna under året i övrigt.