logga

Föreningsstämma

På föreningsstämman (vanligen i slutet på maj varje år) behandlas viktiga frågor som avgörs av med-lemmarna genom omröstning. Du har där möjlighet att avge din röst i frågor som väcks genom motioner från medlemmar och förslag från styrelsen. Ärenden som behandlas följer med kallelsenoch läggs ut på hemsidan.

Stämman ska hållas senast den 30 Juni. Kallelse till stämma sker tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman.
 
Motion: Ärende som medlem önskar få behandlat ska skriftligen tillställas styrelsen senast den 17 mars för att motionerna och styrelsens kommentarer ska kunna skickas med kallelsen.