logga

Föreningen

Brf Brickbandet är en av Stockholms största privata bostadsrättsföreningar med drygt 556 medlemmar. Föreningen består av 27 fastigheter därav 26 bostadshus och 1 kontors/panncentralshus. Fastigheterna är byggda mellan åren 1938–43.
Arkitekterna hette Wallander och Grönwall och trädgårdsarkitekt var Ulla Bodoff. Byggingenjören var Sven Tyrén. Byggmästaren hette Baltzar Lundström som via sitt holdingbolag, Byggnadsföreningen Svenska Bostäder lät bygga de nuvarande 3 föreningarna i vår del av Riksby, Brf Brickbandet, Brf Norrby samt Brf Riksby under krigsåren på 40-talet

Brickbandets fastigheter
Föreningen innehar med tomträtt fastigheterna Bordlöparen 6, Braskudden 8, Brickbandet 6, Hand-duken 4, Schalen 1, Täcket 7 och Väggbonaden 6.
Föreningen består av 558 bostadsrättslägenheter.
Lägenhetsfördelningen är:
 

Antal           

1

90

2

372

1

30

60

1

1

Lägenhetstyp                  

Enkelrum

1 rum & kök

1 rum & kök

2 rum & kök

2 rum & kök

3 rum & kök

3 rum & kök

4 rum & kök

4 rum & kök

23 Schalen 1

39

46 Schalen 1

51

58 Schalen 1

64

68

100 (råvind Schalen 1)

154 Schalen 1

Lokaler, p-platser och hyreslägenheter

 • 54 uthyrningslokaler, stora och små.
 • 202 p-platser därav 122 med eluttag.
 • 1 hyreslägenheter

Större händelser sedan grundandet 1946

1975–76

Samtliga fastigheter färgades om

1985

Beslut om att bygga bioeldad panncentral
i BRF Norrbys f.d. panncentral

1989

Kabel-TV introducerades

1992

Föreningens kansli, Schalen 1 köps av
Svenska Bostäder efter beslut av
föreningsstämman. Föreningen erhåller
fyra nya medlemmar.

1996-98

Stambyte av badrummen i samtliga
fastigheter

1998

Beslutas på extraföreningsstämma att utse
Gillesvik Förvaltnings AB till ny förvaltare
efter det att Svenska Bostäder anmält sin
avsikt att lämna föreningens styrelse.

2000

Extra föreningsstämma beslutar om att
bebygga de ursprungliga husen med
balkonger förutom hus 22, Dukvägen 25–31
där nedre botten undantas.

2003

Extra föreningsstämma beslutar om att bygga
eget bredband samt förnya det gamla
TV-systemet med ett s.k. stjärnsystem.

2004

Läggs driften av panncentralerna ut på extern
leverantör, så även övrig fastighetsjour.

2007

Beslut att ta bort inre fonden.
Helt ny tvättstuga öppnas.

2008

Beslut att byta system för sophantering.

2012        Föreningsstämman beslutar att godkänna
                säkerhetsdörrar. Samtliga dörrar bör vara                 utbytta till 2020. Samtliga portar förses med                  ett inpasseringssystem
2013-15   Dräneras alla husen.
2017        Samtliga portar utbytta.
2018        Rivs skorstenen på dukvägen 24.                                  Uteplattser anläggs på alla gårdar.
                Bergvärmen börjar installeras
 

Arbetet i föreningen

Arbetet i Brf Brickbandet utgår från föreningsidén och stämman där samtliga bostadsrättsinnehavare äger en rösträtt var. Stämman är föreningens ytterst beslutande organ och äger rum årligen i slutet av maj. Stämman röstar fram de bostadsrättsinnehavare som stämman önskar se i styrelsen för föreningen. Styrelsen
sammanträder en gång per månad tio månader per år. Föreningen har tillsammans med vår grannförening Brf Norrby sex anställda som sköter om det fortlöpande arbetet i föreningen.

Vårdplan Brf Brickbandet, Fredrik Ekroth SLU

Det fina uppsatsarbete som en elev gjort på begäran av föreningen sammanfattar Brickbandets värden avseende grönområdet enl följande:

 • Ursprungliga ritningar och växtlista finns tillsammans med uppmätningsritningar för platsen – ursprunget går att säkerställa
 • Funktionalistisk landskapsarkitektur var internationellt uppmärksammad och uppskattad
 • Ulla Bodorff var en av stilens främsta företrädare
 • Gårdarnas centrala element, funktionsytorna, vilka är centrala i miljöernas utformning finns i huvudsak kvar på sina ursprungsplatser
 • De väl uppvuxna träden och buskträden som inramar gårdarnas pisk- och torkplatser har ett unikt uttryck
 • De öppna gräsytorna med det ljus och den öppenhet som de ger i kontrast till de höga träden och buskträden
 • Ursprungets gång- och cykelvägar är i det närmaste intakt
 • Tidstypiska material och föremål finns kvar, såsom plattgångar av kalksten i gräset
 • Gravkullarna som ger platsen en tidsmässig dimension långt bak i tiden

 

Intresserad att läsa mer?
Låna gärna ett ex av uppsatsen på föreningens expedition!

Föreningsidé

Föreningsidé

Arbetet i föreningen utgår ifrån föreningsidén om att värna våra grönområden och att genom en god ekonomisk förvaltning hålla avgifterna så låga som möjligt så att området förblir attraktivt att bo i.
Läs mer ››

 

Vilka är vi som bor i föreningen?

Vissa saker förändras snabbt över åren. Här är som kuriosa nyframtagen statistik över åldrarna på oss medlemmar; åldersstatistik.

För att kunna läsa ovanstående dokument krävs Adobe Acrobat Reader. Ladda ner gratis programvara här:

Flaggning

Varje dag flaggar vi med vår egen symbol.

 

Områdets historia

Brf Brickbandet har en rik historia!
Läs mer ››

 

Våra samarbetspartners

Föreningen har många goda samarbets-partners.
Läs mer ››

Foto: Robert Ekegren

Samarbete med
BRF Norrby och
BRF Riksby

Brickbandet har  ett samarbete med Brf Norrby i snart 50 år där vi gemensamt delar på kostnaden för anställd personal (f. n. åtta personer). 
Från den 1/1 2019 har vi även inlett ett samarbete med Brf Riksby.