logga

Källarkontor

Vissa kontor innehåller ventiler för kall- och varmvatten samt värme. Dessa ventiler måste kunna nås av vår personal. Belamra därför inte kontoret så att avstängningsventilerna är omöjliga att nå. Föreningen har försett dessa kontor med egna lås, dessa lås får ej avlägsnas. Lås som förkommer debiteras med f.n. 750 kr.
Den som har fönster i sitt källarkontor uppmanas att vädra emellanåt, men var försiktig vintertid. Lämna inte fönstret öppet vid minusgrader. Vattenledningarna kan frysa!
Värmerören i taket får på inga villkor belastas. Häng inte tillhörigheter i rören och lägg ingenting ovanpå. Belastade värmerör leder ofelbart till ”knäppningar” i värmesystemet, som upplevs som mycket störande av kringboende.
Det är av brandsäkerhetsskäl förbjudet att förvara lättantändligt eller explosivt gods i källarkontoret.